DOCUMENT NAME AEU MANAGEMENT SYSTEM POLICY
DOCUMENT NO. AEU00938 (SUPERSEEDS AEU00101 &AEU00102)
ISUUE LEVEL 04
ISSUE DATE 20 Aug 2019

 

 

The company’s goal is to achieve leadership in sustainable health, safety, environmental and quality assurance best practice. We recognise that our activities will have an impact on our stakeholders, employees, contractors, customers, clients and the general public

 

 

Cílem společnosti je dosáhnout vedoucího postavení v oblasti udržitelných optimálních postupů na poli bezpečnosti práce, ochrany zdraví a zajištění jakosti. Jsme si vědomi toho, že naše činnosti budou mít dopad na zainteresované osoby, zaměstnance, dodavatele, zákazníky, klienty a obecně na celou veřejnost.

The board of directors are committed to providing and maintaining a safe and healthy working environment, so far as is reasonably practicable and endeavour to exceed our clients’ expectations for service and quality whilst remaining financially secure

 

 

Představenstvo se zavázalo, že vytvoří a bude zachovávat zdravé a bezpečné pracovní prostředí v nejvyšší možné míře a bude se snažit, abychom předčili očekávání klientů ohledně služeb a jakosti při zajištění bezpečného financování    

To achieve our objectives, we shall:

 

K tomu, abychom dosáhli svých cílů, budeme:

Comply with relevant codes of practice, HSEQ standards, statutory instruments, industry best practice, and company procedures to ensure that the requirements of all interested parties are understood, communicated and ultimately met.

 

 

Dodržovat příslušné prováděcí předpisy, normy BOZP a ochrany ŽP, zákonné předpisy, optimální oborové postupy a postupy společnosti k zajištění toho, že požadavky zainteresovaných stran budou pochopeny, sdělovány nakonec splněny.

Implement a management system which will meet the requirements of with ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 and relevant standards & additional sector specific requirements.

 

 

Zavést systém řízení, který bude splňovat požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 a dalších příslušných norem a konkrétních oborových požadavků.

Provide competent supervision, safe access and egress, safe and maintained plant and work equipment, safe systems of work and suitable and sufficient welfare

 

Zajišťovat odborný dohled, bezpečný přístup a výstup, bezpečná a udržovaná zařízení a pracovní prostředky, bezpečné pracovní systémy a odpovídající a dostatečné sociální zabezpečení.

Provide resources and funding for training to enable all duties to be performed in a competent manner

 

 

Poskytovat zdroje a finanční prostředky na školení, které umožní, aby všechny povinnosti byly odborně plněny.

Provide the necessary resources to enable all interested parties to perform their duties in a competent manner

 

 

Poskytovat nezbytné zdroje, které umožní všem zúčastněným stranám plnit své povinnosti odborným způsobem.

Provide sufficient resources and funding to develop, implement and monitor compliance with the Management System and to continuously improve by setting targets and objectives

 

 

Poskytovat dostatečné zdroje a finanční prostředky na rozvoj, zavádění a sledování dodržování systému řízení a průběžné zdokonalování stanovováním úkolů a cílů.

Promote a risk based approach to management and ensure the implementation of controls to eliminate, reduce or mitigate identified risks.

 

 

Podporovat přístup k řízení založený na riziku a zajistit provádění kontrol s cílem odstranit, snížit nebo zmírnit zjištěná rizika.

Identify environmental aspects and impacts and commit to reduce, reuse, and recycle waste wherever practicable.

 

 

Stanovovat aspekty ochrany životního prostředí a dopady na něj a zavázat se snížit, opětovně použít a recyklovat odpad všude tam, kde je to proveditelné.

Develop and implement measures to prevent or minimise undesirable situations and to undertake the required actions to investigate and prevent a re-occurrence.

 

 

Vypracovávat a zavádět opatření k prevenci nebo minimalizaci nežádoucích situací a k provedení nezbytných opatření k vyšetření a zabránění opakovanému výskytu.

To develop and implement effective means of communication through training, coaching, consultation, information and instruction to interested parties and enable all relevant personnel to comply with the Management System.

 

 

Rozvíjet a zavádět účinné komunikační prostředky prostřednictvím školení, vedení, konzultací, informací a instrukcí pro zainteresované strany a umožňovat všem příslušným pracovníkům, aby dodržovali systém řízení.

This policy shall be reviewed at least annually to check if it is suitable following changes in legislation, codes of practice, procedures, manufacturing process, materials and customer feedback.

 

 

Tento soubor zásad musí být hodnocen alespoň jednou ročně, aby se ověřilo, zda je vhodný s ohledem na změny legislativy, prováděcí předpisy, postupy, výrobní postup, materiály a zpětné vazby od zákazníků.

We invite all of our stakeholders and employees to contribute to the successful implementation of the policy and welcome any suggestions for improvement.

 

 

Vyzýváme všechny zainteresované strany a zaměstnance, aby přispěli k úspěšné realizaci těchto zásad a rádi uvítáme jakékoli návrhy na zlepšení.

                                                                                                                                               http://www.aeums.co.uk/images/ib.jpg

                                                                                                                                                    Ian Beardsmore           

                                                                                                                                            Managing Director/Generální ředitel

                                                                                                                                                 Date/Datum: 20 Aug 2019